logo
Home

Ligji 10129 date 11 05

Gjithsesi, praktika është tjetër gjë. “ Për gjendjen civile” ( në vijim. Qeveria ka vendosur pezullimin e gjobave për qytetarët që nuk kanë deklaruar dhe nuk do të deklarojnë ndryshimin e vendbanimit. Për “ Gjendjen civile” VKM, nr. 10221 of 4 February on Protection against Discrimination ( in Albanian) ‎ pdf - 0. Te mireadministroje gjithe dokumentacionin ne zbatim te ligjit nr 10129 date 11/ 05/.

Për sigurinë dhe shëndetin në punë/ Law No. Tiranë, 19 shkurt – Kuvendi i Shqipërisë miratoi të enjten në mbrëmje, me 72 vota pro, 27 vota kundër dhe një abstenim, projektligjin “ Për identifikimin dhe regjistrimin e adresave të shtetasve shqiptarë që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë”. “ Për gjendjen Civile” Ligji nr. ) by · January 19,.
“ Për gjendjen civile” ë vijim ( n “ ligji për gjendjen civile” ) është i papajtueshëm me Kushtetutën, në disa dispozita t tij, dhe në ë zbatim t nenit 145/ 2 të ë Kushtetutës, kanë pezulluar shqyrtimin e çështjeve dhe i janë drejtuar. Është përgjegjës për zbatimin e detyrave të sektorit q. Ndjek konrespodencën zyrtare r.
– Per gjendjen civile ( perditesuar me ndryshimet, 25. “ Për gjendjen civile”, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Tiranë me kërkesëpadi me objekt detyrimin e subjektit të interesuar, Zyrës së Gjendjes Civile pranë Njësisë Bashkiake nr. Bën vlerësimine punonjësit p. Për “ Procedurat e korigjimit të emrit/ mbiemrit si korigjim material”.

10237 of 18 February on Workplace Safety and Health ( in Abanian) ‎ pdf - 0. Për mbrojtjen nga diskriminimi/ Law No. Për “ Formën, mënyrën e mbajtjes, elementet përbërës dhe afatin e përdorimit të dokumenteve nga zyrat e gjendjes civile” ( i shfuqizuar) VKM, nr. “ Në nenin 11, të projektligjit, është parashikuar një dispozitë kalimtare, me qëllim. Lindjet si fakt, kohë, vend, gjinia dhe amësia vërtetohen me certifikatën e asistencës së lindjes, me raport mjekësor ose procesverbal, të hartuar në kohën e lindjes, i cili vërtetohet nga personeli mjekësor i pranishëm, si dhe përgjegjësi. V E N D O S I: Në ligjin nr.
Ligj per pyjet 1. Shërbimet që kryhen nga zyrat e gjendjes civile,. 10129/ është ndryshuar me vendimin nr. BAZA LIGJORE: Nenet 25, 27, 51, 53 e në vijim të Ligjit nr. , ndryshuar me ligjin Nr. Shkolla e Magjistratures 21- 22 Qershor Te dhenat personale dhe veprimtaria gjyqësore ( C) REZARTA MATAJ 1 Të Dhënat Personale Në Vepritmarinë Gjyqësore Janë Të Lidhur Ngushtësisht Me : Kodin e Procedurës Civile, Kodin E Procedurës Penale Ligj Nr.

“ Për taksat Kombëtare”. “ ligji për gjendjen civile” ) është i papajtueshëm me Kushtetutën, në disa dispozita të tij,. PËR PYJET DHE SHËRBIMIN PYJOR Në mbështetje të neneve pika 1 të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të Ministrave, KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË VENDOSI: KREU I DISPOZITA TË PËRGJITHSHME Neni 1 Objekti 1. , “ Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative” Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë.

Ndryshimet në ligjin për gjendjen civile, çfarë ndodh nëse nuk deklaroni vendbanimin, qytetarët nuk mund të marrin më shërbime në zyrat e gjendjes civile jashtë territorit ku banojnë, shmanget Ministria e Jashtme për emigrantët, emigrantet, gjendja civile, gjobat, rregulli i ri, Ligji, ndryshojnë, shërbimet, gjendjen, civile, gjoba, ‘ ngrin’. Regjistrimi fillestar i vendbanimit/ adresës së banesës, sipas nenit 14 të këtij ligji, si dhe ndryshimi i vendbanimit/ adresës së banesës, si rregull, bëhet në zyrën e gjendjes civile bashki/ komunë që ka në juridiksion. “ Për gjendjen civile”, i ndryshuar. ” Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar Udhëzimi nr. Të Gjykatës Kushtetutese e cila ka shfuqizuar si të papajtueshëm me Kushtetutën të termit “ kombësi ” në nenet 6/ 1, 8, 42/ 2 gërma “ e” dhe të nenit 58 të ligjit.

Për amatorët e ligjeve mund të shtojmë se ligji nr. Birësimi, shtetësia, heqja ose. “ Për Gjendjen Civile” Dokumentet qe duhen paraqitur në zyrën e gjendjes civile: • Kërkesë me shkrim ( Formular i gatshëm që plotësohet në zyrën e informacionit dhe protokollohet) Kërkesa plotësohet nga kryefamiljarët e dy familjeve që bashkohen; këtë. “ Për dokumentin elektronik”, me ndryshime Ligji Nr.

, “ Për gjendjen civile”, e pret nyjën gordiane me nenin 56, ku thuhet se mbiemri i fëmijës përcaktohet në bazë të procedurave të parashikuara në Kodin e Familjes. Regjistrimi fillestar i vendbanimit/ adresës së banesës, sipas nenit 14 të këtij ligji, si dhe ndryshimi i vendbanimit/ adresës së banesës, si rregull, bëhet në zyrën e gjendjes civile bashki/ komunë që ka në juridiksion territorial vendbanimin apo banesën e deklaruar. “ Për Gjendjen Civile”. Master Penale Punim Seminarik E Drejta Civile Ligji Per Gjendjen Civile I Ndryshuar Ligji 10129 DatePer Gjendjen Civile May 3rd, - Tema Ne Gjeografi Vhlcentral Answer Key Tema 6 Readlidades 1 B Tema 3 Test 3 Tema Te Gatshme Ne Juridik Realidades 1 Answer Key Tema 5. “ Për Gjendjen Civile” ;. Dokumentet e tjera bazë. Ligji 10129 date 11 05. Personit, që vërtetohen, janë raportet e atësisë, amësisë dhe familja. Ndryshuar pika 7 me ligjin nr. 130/ 2 013, date 25. 49/ “ Për Organizimin dhe Funksionimin e gjykatave administrative.

Me hyrjen në fuqi të këtij ligji, ligji nr. PËR GJENDJEN CIVILE. Ndoshta ligjet shqiptare e parashikojnë ende. ” Për Gjendjen Civile”, të ndryshuar. E vetë personit, që vërtetohen, janë raportet e atësisë, amësisë dhe familja. “ Gjendja civile” është tërësia e të dhënave personale të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj, si dhe të personave pa shtetësi, që janë me banim të përkohshëm apo të përhershëm në Republikën e.
Sipas nenit 38 të Ligjit nr. Përgjegjësi i Sektorit ka varësi nga Drejtori m. Pika 4 e nenit 41 të ligjit Nr. Neni 18 i këtij ligji, miraton edhe metodikën apo parime të tjera shtesë, mbi të cilat. 49/ “ Për organizimin dhe funksionimin e gjykata administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”. “ Për Gjendjen Civile” Ligji Nr. ” Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. I perditesuar me ndryshimet e bera me. Përbërës të rrjedhur nga aktet e organeve të tjera. , “ Për gjendjen civile”, të ndryshuar,. Veprimet për çregjistrimin e tyre nga Regjistri Kombëtar brenda 30 ditëve, nga marrja e dekretit.

“ Për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin” Ligji Nr. Nxjerrja e akteve nënligjore. 5, Tiranë, të ndryshojë emrin dhe mbiemrin e tij nga K.


“ Për arkivat”, me propozimin e Ministrit te Punës dhe te Çështjeve Sociale, Këshilli i Ministrave VENDOSI: 1. Në rastet kur ligji i. " Për gjendjen civile" Së bashku me aktet nënligjore.

“ Gjendja civile” është tërësia e të dhënave personale të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj, si dhe të personave pa shtetësi, që janë me banim. “ Për Gjendjen Civile”, i ndryshuar; Ligji nr. “ Për gjëndjen civile” : “ 1.


Harton planin e punës o. Në mbështetje të. Neneve, të këtij ligji. ( Shtuar me ligjin nr. 1998 “ per azilin ne republiken e shqiperise ligji nr. Neni 33 e vijues të Kodit të Familjes.

Neni 2, 7, 11, 15, 17/ c të Ligjit nr. “ pËr mËnyrËn e trajtimit ekonomik e financiar dhe pËr dhËnie ndihme tË menjËhershme familjeve tË punonjËsve tË policisË sË shtetit, tË gardËs sË republikËs, tË shËrbimit tË kontrollit tË brendshËm, tË policisË sË mbrojtjes nga zjarri dhe tË shpËtimit, tË forcave tË. Objekti i këtij ligji është kuptimi dhe përbërësit e gjendjes civile të shtetasve. Ligji 10129 date 11 05. ) Në këtë ligj termat e mëposhtëm kanë këto kuptime: 1.
Ndryshimet në ligjin për gjendje, Ligji, ndryshojnë, shërbimet, gjendjen, civile, gjoba, ‘ ngrin’. “ Per gjendjen civile”, me ndryshime VKM Nr. , “ Për gjendjen civile”, të ndryshuar, bëhen. Baza Ligjore: Ligji Nr. Ne mbështetje te nenit 100 te Kushtetutës dhe te pikave 2 shkronja “ c” e 3 te nenit 9 te ligjit nr. Ligji 10129, date 11.
10 129, datë 11. “ Për gjendjen civile”, i ndryshuar, si dhe të gjitha aktet e tjera ligjore dhe nënligjore, që bien në kundërshtim me këtë ligj, shfuqizohen. Regjistrimi fillestar i vendbanimit apo ndryshimi i tij bëhet jo më vonë se 30.

Download: Ligj nr. “ Për gjendjen civile” Ligji Nr. Kërkuesi, bazuar në ligjin nr. Harton programin e punës n.


Referuese” ) kanë konstatuar se ligji nr. Sekuestrimi dhe konfiskimi i sendeve. “ Për taksat Kombëtare” Shërbimet që kryhen nga zyrat e gjendjes civile, kryhen me pagesë nga kërkuesi, marrësi ose deklaruesi, sipas tarifave të miratuara nga legjislacioni në fuqi. Kodi i Civil i Republikës së Shqipërisë. Neni 32 i Kodit të Procedurës Civile.